Skip to content

Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser for produkter/ydelser på Fair.dk

1. Omfang og afgrænsning
Kun personer eller juridiske personer som er erhvervsdrivende kan købe ydelser på Fair.
Ved afgivelse af et tilbud, bekræfter du, at du ikke handler i din egenskab af forbruger.
Nærværende vilkår og betingelser gælder for alle forhold mellem dig og Fair ApS
Vilkårene og betingelserne er gældende fra den 15. februar 2018.

2. Tidspunkt for endelig og bindende aftale
Endelig aftale mellem dig og Fair ApS er først indgået, når Fair ApS har sendt en ordrebekræftelse til dig.
Den e-mail fra Fair ApS, som du modtager, er blot en bekræftelse af, at du har afgivet et tilbud til Leverandøren.

3. Betaling og pris
Betalingen foretages direkte til Fair ApS i henhold til den af Fair ApS anviste eller på fakturaen angivne betalingsmåde.
Alle opgivne priser er eksklusiv moms.

4. Levering
Leverandøren er ikke forpligtet til at foretage levering af produktet/ydelsen, før betalingen er registreret hos Fair ApS.
Når betaling er registreret, skal Fair ApS inden for rimelig tid og under hensyn til produktets/ydelsens karakter – foretage levering til dig. Du kan i din bestilling angive hvornår du ønsker levering/behøver levering.
Eventuelle oplyste leveringstider er anslåede tider.

5. Dine forpligtelser
Du er forpligtet til at yde Fair ApS den nødvendige bistand og den nødvendige dokumentation for at Fair ApS kan foretage levering.

6. Forbehold
Fair ApS kan frit og uden begrundelse undlade at sende en accept til dig.
Leverandøren kan vælge at sende dig et nyt tilbud, hvis Leverandøren mener, at sagens kompleksitet eller lign. forhold nødvendiggør en ændring i pris og/eller vilkår.
Du er først bunde bundet af tilbudet, når du har accepteret tilbudet.

7. Fortrydelsesret
Fortryder du dit tilbud til Leverandøren, kan du tilbagekalde dit tilbud indtil det tidspunkt hvor du har modtaget en ordrebekræftelse fra Leverandøren.

8. Reklamationsfrist
Reklamation skal ske direkte over for Leverandøren og skal ske straks en fejl eller mangel er konstateret.
Du er forpligtet til at forvisse dig om, at du har modtaget korrekt levering, straks du har modtaget levering.

9. Ansvar
Fairhjemmemside ApS kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.
Andet ansvar følger dansk rets almindelige regler.
For nogle produkter/tjenesteydelser gælder særlige ansvarsbegrænsninger. (9a)

9a Særlige ansvarsbegrænsninger på Webshops
Fairhjemmemside ApS kan ikke holdes ansvarlig for driftstab eller andet tab på kunde-Webshops kunders samarbejdspartnere & leverandører (3. part) som følge af server-nedetid, nedbrud, fejl i templates, plug-ins eller andet 3.parts software, kundesøgsmål eller andet der måtte medvirke til omsætnings/indtægtstab på vores kunders IT løsninger.
Fairhjemmemside ApS skal heller ikke holdes ansvarlig for tab af data som følge af evt hackerangreb, uautoriseret adgang, force majeure eller lign.

10. Henvendelser til Leverandøren
Spørgsmål vedrørende levering og betaling med videre kan ske direkte til Fair ApS.

11. Persondata
Oplysninger vedrørende dit tilbud opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Fair  ApS, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.
Oplysninger om dig – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes af Fair  ApS kun til at opfylde dit tilbud.
Fair ApS videregiver i intet tilfælde dine oplysninger til tredjemand.
Brugere kan kontakte Fair ApS, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.
Kunde/odredata er ikke beskyttet ved kryptering under transmission og den efterfølgende opbevaring.
Oplysninger vedrørende kundens bestilling opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne automatisk, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Leverandøren, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende.. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.
Oplysninger om kunderne – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes af Leverandøren kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.
Leverandøren videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Leverandøren benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.
Dog kan Leverandøren via e-mail sende kunden nyhedsbreve og produktinformation og andet materiale om egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser. Kunden kan når som helst gebyrfrit frabede sig at modtage sådanne henvendelser pr. e-mail, telefon eller fax.

12. Forbehold for trykfejl m.v.
Fair og Leverandøren tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

13. Brug af e-mail og øvrige kontaktinformationer
Du accepterer, at Fair må anvende den oplyste e-mailadresse og de øvrige kontaktinformationer til at kontakte dig vedrørende bestillingen.

14. Lovvalg og værneting
Ved en tvist mellem dig og Fair er dansk ret gældende.
Alle tvister skal indbringes for Retten i Aarhus som første instans.
Sidst opdateret: 15-02-2018